top of page
כניסה לשפיים.jpg

הרשמה למסלול ללא לינה

כניסה לכל אירועי הוועידה
כניסה לארוחות על פי בחירה
ללא לינה

נסגרה ההרשמה

אזלו הכרטיסים המוזלים לפארק המים - ניתן לקנות כרטיסים במחיר מלא בדלפק של המלון.

  • Whatsapp
להרשמה באמצעות הטלפון חייגו 053-8269943 או לחצו כאן
תנאי ביטול

א. הנרשם לוועידת התנועה הרפורמית מאשר בזאת את השתתפותו או את השתתפותם של הנרשמים ששמם ופרטיהם מוזנים בטופס הרישום לוועידה.

ב. באפשרות נרשם ו/או מי מטעמו לבטל את הרישום לוועידה לקבל את כספו בחזרה, בהפחתה של דמי ביטול בסך של 5% מהתשלום ששולם וזאת בתנאי שהודעת הביטול נשלחה עד 7 ימי עסקים לפני מועד הועידה. את הודעת הביטול יש לשלוח אל התנועה הרפורמית – יהדות מתקדמת בישראל (ע"ר) בכתובת מייל Liatfruhling@gmail.com. בירורים טלפוניים ניתן לבצע גם בטלפון 050-256-8144. סעיף זה תקף גם אם הנרשם ביצע את הרשמתו לאחר המועד האחרון לביטול, וכי במקרה זה הפיצוי עליו יהיה לשלם יהיה פיצוי מלא.

ג. טופס הרישום הנמצא באתר הוועידה מהווה גם כתב הרשמה והתחייבות כספית של הנרשם כלפי התנועה הרפורמית לתשלום מלוא סכום התחייבותו על פי כתב ההרשמה.
ביטול
bottom of page