top of page

משיקים

סידור רפורמי ישראלי

חדש

בחיל וברעדה אבל גם בשמחה ובגילה אנו מגישות את תפילת האדם, סידור רפורמי ישראלי חדש!
 

הסידורים הרפורמיים לדורותיהם וללשונותיהם מבטאים את ערכי הנצח של עם ישראל, ואת התכנים והרעיונות של התפילה המסורתית המחברים אותנו אל דורות אינספור של יהודים ויהודיות שנשאו עיניהם, לבם וקולם בתפילה. אלה נשזרים בסוגיות, בתובנות ובשאלות היסוד המפעימות את דורנו שלנו, את תודעת המתפללות והמתפללים שלמענם נוצר הסידור, ואשר מנפשם נחצבות תפילות ההווה. בין העקרונות שהנחו את התפילה הרפורמית לדורותיה שמור מקום מרכזי להדגשת ממד הכוונה, המחויבות לשמור על כנות הביטוי, הנכונות לקצר את התפילה במקומות שהתארכה מדי והרצון להעשירה בתכנים חדשים ובקולות רעננים.

 

קולות רבים
 

יצירת תפילת האדם הייתה תהליך רחב, חגיגה תנועתית שארכה יותר מחצי עשור. השתדלנו לשתף קולות רבים ככל האפשר. היה חשוב לנו לכלול בסידור את מגוון הקולות המתפללים של יהודים ויהודיות לאורך הדורות. כללנו בו תפילות מספרות בית שני, מגניזת קהיר ומסידורי ימי הביניים. מקום נכבד ניתן בו לשירה וליצירה הישראלית בת זמננו, ולייצוג של ממש לחוויה היהודית של העדות השונות ושל התפוצות השונות ממערב וממזרח. 

 

תפילת האדם נוקט הבחנה גרפית בין נוסח התפילה, זה שהתקדש במסורת ישראל ועודכן במסורת המתחדשת הרפורמית עד כה, לבין קטעי שירה, פיוט ותפילות נוספות שאנו מציעות לרשות המתפללות והמתפללים כחלופות וכהעשרה לתפילתם. בין דפי תפילת האדם תמצאו את תפילות החול והשבת, תפילות וברכות לאירועים מיוחדים ואת התפילות העיקריות של החגים. המעטנו בהוראות ובהסברים, בידיעה שבקהילות שונות נוצקו מנהגים שונים.

 

סידור תנועתי
 

סידור תנועתי בא לשקף מכלול הלכי-רוח וכיוונים תנועתיים. אנו מקוות שהמגוון המשתקף בסידור החדש מזמין העמקה והעשרה ממסורות קהילתיות שונות, באופן שיתאים לכל קהילה.מי ייתן, שהתפילות הכמוסות בין דפי תפילת האדם הזה יבטאו את אמרי פינו והגיון ליבנו, ויהיו לרצון, לחֵן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם! מי ייתן ויתגשמו כל המשאלות הצפונות בו ובעמקי לִבּותינו לטובה ולברכה!

bottom of page